Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin i Umowa serwisu ginekologiaipoloznictwo.pl stosuje się do usług świadczonych przez firmę Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Wójtowicz oraz lekarzy współpracujących z wymienioną firmą.

Definicje

Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem ginekologiaipoloznictwo.pl, umożliwiający składanie przez Użytkowników Zamówień i zawieranie z Lekarzem umowę o świadczenie usług medycznych.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Podmiot leczniczy – podmiot wykonujący działalność leczniczą - Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Wójtowicz, który świadczy Usługę medyczną na rzecz Użytkownika.

Lekarz – współpracujący z Praktyką Lekarską Anna Wójtowicz osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej.

Konsultacja telemedyczna – polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza na rzecz Użytkownika, realizowana zdalnie poprzez rozmowę telefoniczną z możliwością dodatkowej komunikacji poprzez SMS/MMS usługa medyczna świadczona po zawarciu umowy o świadczenie usług medycznych, zgodnie z warunkami tej umowy, polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego przez Podmiot leczniczy na rzecz Użytkownika, dostępna w sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w Serwisie, posiada konto Użytkownika i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Regulamin – Regulamin określający zarówno zasady tworzenia i prowadzenia konta Użytkownika, korzystania z niego przez Użytkownika, a także szczegółowe zasady korzystania z usług Serwisu.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, który jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy o świadczenie usług medycznych skierowana przez Użytkownika do Lekarza lub Podmiotu leczniczego.

Opłata – należność uiszczana przez Użytkownika bezpośrednio po złożeniu Zamówienia na wykonanie Usługi medycznej przez Lekarza lub Podmiot leczniczy, której wysokość określona jest w cenniku, dostępnym na stronie ginekologiaipoloznictwo.pl

Zasady działania Serwisu

Serwis umożliwia Użytkownikowi składanie za pośrednictwem strony www.ginekologiaipoloznictwo.pl Zamówień na wykonanie za odpłatnością określonych Usług medycznych, a następnie zawieranie Umów o świadczenie płatnych konsultacji telemedycznych z Praktyka Lekarska Anna Wójtowicz, który za pośrednictwem Serwisu oferuje swoje usługi. Przed dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie chcąc dalej korzystać z Serwisu, oświadczyć, iż akceptuje jego treść. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swoje dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności indywidualnego hasła umożliwiającego mu logowanie się do Serwisu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wskazany adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonym adresem e-mail. Informujemy, że wszelkie treści przesłane ze wskazanego adresu e-mail oraz nr telefonu podanego podczas rejestracji na stronie ginekologiaipoloznictwo.pl będą przypisane Użytkownikowi. Serwis realizowane przez stronę gineokologiaipoloznictwo.pl przeznaczony jest dla Użytkowników pełnoletnich i realizowany jest w formie rozmowy telefonicznej wspieranej komunikacją poprzez SMS/MMS. Lekarz udzielający konsultacji telemedycznej wykonuje ją wyłącznie w zakresie swojej specjalności. Serwis usług telemedycznych jest realizowany przez strone ginekologiaipoloznictwo.pl w formie dwóch usług „Konsultacji online” oraz „E-recepty”.

Usługa "Konsultacje online”

W sytuacjach nagłych, takich jak krwawienia w II i III trymestrze ciąży, poród czy gorączka, serwis płatnych konsultacji telemedycznych, „Konsultacje online” nie będzie służył do udzielania porad. W przypadku korzystania z płatnych konsultacji telemedycznych oferowanych przez ginekologiaipoloznictwo.pl Użytkownik podaje dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Do usług wykonywanych w trakcie konsultacji telemedycznej „Konsultacje online” należą: zebranie wywiadu lekarskiego, konsultacja wyników pacjentka, przesłanie w formie plików pdf skierowań na badania i konsultacje, przesłanie za pomocą sms kodu do wystawionych recept. Użytkownik za pomocą strony internetowej ginekologiaipolznictwo.pl wybiera termin konsultacji telemedycznej oraz Lekarza.

Usługa "E-recepty”

Zamówienia na „powtarzanie leku” stosuje się w wypadku konieczności zastosowania/kontynuacji leku przy jednoczesnym braku możliwości odbycia wizyty lekarskiej. Opcja ta jest możliwa również w przypadku przeterminowania recepty. W ramach serwisu możliwe jest przepisanie jednego leku lub dwóch leków, gdy stanowią one terapię uzupełniającą (np.estrogen/gestagen). Recepta może być wypisywana na lek przyjmowany obecnie lub ten, który był stosowany w przeszłości, w ilości nie większej niż na potrzeby 60 dniowej terapii. W przypadku ponownego Zamówienia „powtórzenie leku”, nie będzie możliwe przepisanie leku bez uprzedniej wizyty lekarskiej. W ramach wizyty recepturowej nie będzie możliwe przepisanie recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki doustne, leki hormonalne, które nie były stosowane w przeszłości. Na zamówieniu powinna znaleźć się nazwa leku(ów), oraz jego dawka (jeśli jest ich kilka). Domyślnym czasem stosowania leku jest 60 dni. Usługa przeznaczona jest tylko dla pacjentów kontynuujących leczenie w naszym gabinecie.

Opłaty

Cena usługi jest umieszczona na stronie internetowej www.ginekologiaipoloznictwo.pl w zakładce Cennik. Umowę o świadczenie usług medycznych z Podmiotem leczniczym lub Lekarzem uważa się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Użytkownika Opłaty. Użytkownik dokonuje płatności za pomocą systemu Tpay. W przypadku braku płatności za zamówioną Usługę Medyczną, Umowę o świadczenie usług medycznych z Podmiotem leczniczym lub Lekarzem uważa się za niezawartą, a Lekarz nie przystąpi do wykonania Usługi Medycznej w oparciu o Zamówienie. Opłata nie zostanie pobrana lub zostanie zwrócona Użytkownikowi w następujących przypadkach: w przypadku niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia Użytkownika przez Lekarza w oparciu o art. 38 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub powstrzymania się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem w oparciu o art. 39 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; w przypadku niewykonania przez Lekarza Usługi medycznej mimo przyjęcia Zamówienia i Zawarcia umowy oraz mimo niepoinformowania Spółki przez Lekarza lub Podmiot leczniczy; w przypadku wykonania Usługi medycznej niezgodnie z Zamówieniem i umową zawartą między Podmiotem leczniczym lub Lekarzem i Użytkownikiem, co zostanie potwierdzone pisemną reklamacją Użytkownika, w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy z Podmiotem leczniczym lub Lekarzem na wykonanie Usługi medycznej, zawartej po złożeniu Zamówienia z wyprzedzeniem.

Uwagi końcowe

Pacjent ma prawo do kontaktu z lekarzem tylko i wyłącznie w celu umożliwienia i/lub ułatwienia świadczenia Usługi medycznej.